fbpx

Všeobecné obchodné podmienky

Predávajúci

Obchodné meno: Cinematik, s. r. o.
Sídlo: Lazaretská 2398/11, 811 08 Bratislava
IČO: 45302847
DIČ: 2022931812
IČ DPH: SK2022931812
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 61763/B
Štatutárny zástupca: Mgr. Tomáš Klenovský
Kontakt: info@cinematik.sk

Prevádzkovateľ e-shopu

Obchodné meno: Inviton s. r. o.
Sídlo: Nové Záhrady I. 11, 821 05 Bratislava
IČO: 47420537
DIČ: 2023905290
IČ DPH: SK2023905290
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 92334/B
Štatutárny zástupca:  Peter Valent, Ing. Zuzana Ištvánfiová
Kontakt: +421 902 536 314, info@inviton.eu

Článok I.

Úvodné ustanovenia a definície pojmov

 1. Podujatie je 16. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany, ktorý sa koná 14. – 19. septembra 2021.
 2. Predávajúci a dodávateľ služieb ponúkaných v e-shope www.cinematik.sk alebo www.inviton.sk je Cinematik, s. r. o. so sídlom Lazaretská 2398/11, 811 08 Bratislava.
 3. Prevádzkovateľ je Inviton s. r. o. so sídlom Nové Záhrady I. 11, 821 05 Bratislava, ktorý na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek, uzatvorenej s predávajúcim sprostredkúva – zabezpečuje distribúciu a predaj vstupeniek na podujatie, a to prostredníctvom vlastného predajného a rezervačného portálu Inviton.
 4. Kupujúci je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.
 5. E-shop je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie služieb.
 6. Služba sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 7. Voucher je potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za jednorazový poplatok získať akreditáciu na podujatie. Voucher nie je možné ponúkať na ďalší predaj, vrátiť do predaja alebo vymeniť.
 8. Akreditácia je karta s jedinečným QR kódom, ktorá umožňuje kupujúcemu vstup na všetky filmové predstavenia a sprievodné podujatia počas konania podujatia.
 9. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

Článok II.

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri službách sú konečné vrátane 20 % DPH.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Článok III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 2. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti platby za objednané služby.
 3. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb. Objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
 4. Vykonaná objednávka je platná 7 dní ak počas nich kupujúci zaplatí za objednaný tovar celú kúpnu cenu. Po márnom uplynutí tejto lehoty bez zaplatenia kúpnej ceny sa objednávka považuje za zrušenú.
 5. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 6. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom.
 7. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
 8. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia, môže objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail.
 9. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávne meno, priezvisko alebo e-mail. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný vrátiť do 14 dní.
 10. Kupujúci zároveň súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami prevádzkovateľa e-shopu, ktoré sú zverejnené na stránke https://inviton.eu/terms-and-conditions/.

Článok IV.

Platobné podmienky

 1. Kupujúci môže zaplatiť za službu prostredníctvom internetovej stránky www.cinematik.sk alebo www.inviton.sk.

 2. Cenu rezervovaných, resp. vybraných služieb je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:

  1. Platobnou kartou prostredníctvom siete internet systémom 24-pay. Kupujúci môže zaplatiť kartami VISA a MASTERCARD. Použiť môže uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.
  2. Internet bankingom prostredníctvom banky, v ktorej má kupujúci vedený účet a jej logo sa nachádza na internetovej stránke, na ktorej dokončuje rezerváciu služby.

Článok V.

Dodacie podmienky

 1. Po zrealizovaní a potvrdení platby je kupujúci presmerovaný na internetovú stránku www.inviton.sk a zakúpený voucher nájde v časti „Moje vstupenky“. Zakúpené služby sú zároveň odoslané na e-mail kupujúceho.
 2. Kupujúci si môže voucher stiahnuť vo formáte .pdf a vytlačiť. Voucher po prihlásení nájde vo svojej mobilnej aplikácii Inviton v sekcii „Moje vstupenky“.
 3. Voucher zakúpený v e-shope je potrebné vymeniť za akreditáciu v Akreditačnom centre počas konania podujatia. Adresa a otváracie hodiny Akreditačného centra sú zverejnené na internetovej stránke www.cinematik.sk.
 4. Rezervácia na filmovú projekciu nie je možná. Kupujúcemu odporúčame prísť na filmovú projekciu v dostatočnom predstihu, aby si obsadili vhodné miesto na sedenie.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť program podujatia.
 6. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne informovať prostredníctvom www.cinematik.sk o všetkých zmenách, ktoré sa pri podujatí vyskytli.

Článok VI.

Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
 2. Služby, na ktoré sa vzťahuje vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VII.

Poučenie spotrebiteľa

 1. Vzhľadom na skutočnosť, že predávajúci umožňuje na tejto stránke aj nákup voucherov (vstupeniek), tieto nie je možné vrátiť v lehote 14 dní odo dňa ich doručenia a to v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb. Konkrétne podľa § 7 ods. 6 Zákona č. 102/2014 Z.z., od zmluvy nie je možné odstúpiť aj v prípade ak predmetom dodania je poskytnutie služieb s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

Článok VIII.

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s požiadavkami NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. na účely plnenia týchto všeobecných podmienok pri korektnom vybavovaní Vašej objednávky.
 2. Viac informácií o nakladaní s osobnými údajmi predávajúcim nájdete v dokumente Ochrana osobných údajov, ktorý nájdete na internetovej stránke www.cinematik.sk.
 3. Viac informácií o nakladaní s osobnými údajmi prevádzkovateľom e-shopu nájdete v dokumente Ochrana osobných údajov, ktorý nájdete na internetovej stránke https://inviton.eu/terms-and-conditions/.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo umožniť vstup do kinosál a iných priestoroch konania Podujatia len osobám, ktoré boli vakcínovaní proti ochoreniu COVID-19, boli negatívne testovaní na ochorenie COVID-19, alebo prekonali ochorenie COVID-19 a zároveň túto skutočnosť preukážu platným „EU Digital COVID Certificate”.
 2. Predávajúci aj prevádzkovateľ e-shopu si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s nimi.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke predávajúceho.
 5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z..
 7. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. júna 2021.