fbpx

Ochrana osobných údajov

Hlavný organizátor Medzinárodného filmového festivalu Cinematik je spoločnosť Cinematik, s. r. o. Záleží nám na ochrane vašich osobných údajov, ktoré nám poskytujete a preto v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „Zákon“) spracúvame vaše osobné údaje nasledovne:

Prevádzkovateľ

Cinematik, s. r. o. so sídlom Lazaretská 2398/11, 811 08 Bratislava, IČO: 45302847, (ďalej len „Cinematik“) je prevádzkovateľom, ktorého môžete kontaktovať vo veci uplatnenia vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov nasledovne:

 • e-mailom na gdpr@cinematik.sk
 • poštou na adrese Cinematik, s. r. o., Lazaretská 2398/11, 811 08 Bratislava

Odpovieme vám bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného mesiaca, prípadne sa môže táto lehota predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ak sú splnené zákonné podmienky na predĺženie tejto lehoty.

Cinematik má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môžete kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania vašich osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia.

Kontaktný e-mail na zodpovednú osobu je gdpr@cinematik.sk alebo písomne na adrese Cinematiku s označením „Zodpovedná osoba pre GDPR“.

AKÉ ÚDAJE O VÁS SPRACOVÁVAME?

Predaj akreditácií

Akreditácie na Medzinárodný filmový festival predávame prostredníctvom portálu Inviton. Zber vašich nasledovných osobných údajov realizuje Inviton s. r. o., Nové Záhrady I. 11, 821 05 Bratislava pre našu spoločnosť Cinematik, s. r. o.:

 • osobné identifikačné a kontaktné údaje:​ meno, priezvisko, e-mailová adresa, pohlavie a vek
 • platobné informácie: napríklad číslo bankového účtu
 • údaje o vzájomnej komunikácii: napríklad obsah vzájomnej písomnej alebo e-mailovej korešpondencie, internetové dátové prenosy a IP adresa.
 • prístupové práva: prístupové práva k rezervačnému portálu.

Vaše údaje používame za účelom:

 • vydania akreditácie
 • kontroly vstupov do kinosál
 • štatistického zisťovania a vypracovávania štatistických výstupov
 • kontaktovania v mimoriadnych situáciách (napríklad ak stratíte akreditačnú kartičku a nálezca ju odovzdá v akreditačnom centre Cinematiku)

Osobné údaje budú spracúvané na obmedzený čas a budú vymazané v momente, kedy bude naplnený účel, na ktorý sú spracúvané.

Zasielanie newsletterov

Zasielanie newsletterov realizujeme prostredníctvom portálu mailchimp. Zber vašich nasledovných osobných údajov realizuje The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA pre našu spoločnosť Cinematik, s. r. o.:

osobné identifikačné a kontaktné údaje: meno, priezvisko a e-mailová adresa

Vaše údaje používame za účelom:

 • informovania o Medzinárodnom filmovom festivale Cinematik, jeho programe, sprievodných podujatiach a špeciálnych akciách
 • prezentovania partnerov festivalu
 • marketingovým účelom

Tieto osobné údaje budeme spracovávať pokým sami neodvoláte svoj súhlas. Váš súhlas so zasielaním newsletterov môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odkazu, ktorý sa nachádza priamo v mailovom newsletteri, alebo nám Vaše rozhodnutie napíšte e-mailom na gdpr@cinematik.sk.

Prihlásenie filmu

Prihlasovania filmov realizujeme prostredníctvom Google Forms. Zber vašich nasledovných osobných údajov spolu s ďalšími údajmi o filme realizuje Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland pre našu spoločnosť Cinematik, s. r. o.:

 • osobné identifikačné a kontaktné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo
 • údaje o spoločnosti: názov spoločnosti, web stránka
 • údaje o prihlasovanom filme: názov filmu, meno a priezvisko režiséra, meno a priezvisko scenáristu, meno a priezvisko kameramana, meno a priezvisko strihača, meno a priezvisko hudobného skladateľa, rok výroby filmu, krajina pôvodu, dĺžka, krátka synopsia, názov alebo meno a priezvisko producenta, názov distribútora, formát filmu, zoznam ocenení, internetová adresa (prípadne aj prístupové heslo) na screener, ďalšie uvedené poznámky

Osobné údaje budú spracúvané na obmedzený čas a budú vymazané v momente, kedy bude naplnený účel, na ktorý sú spracúvané.

Web stránka

Je našim oprávneným záujmom vedieť akým spôsobom naši návštevníci používajú naše webstránky s cieľom zlepšiť možnosti a pohodlie ich návštevy a používania ako aj možnosť realizácie marketingovej komunikácie. S týmto zámerom využívame v minimálnom možnom rozsahu aj nástroje tretích strán, ktoré nám to umožňujú. Ide najmä o Google Tag Manager. Za týmto účelom zbierame IP adresy a cookies. Cookies si kedykoľvek môžete vymazať v nastaveniach svojho prehliadača.

KTO BUDE SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

 • Predaj akreditácií zabezpečuje Inviton s. r. o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava v zmysle zásad o ochrane osobných údajov, ktoré si môžete prečítať na stránke https://inviton.eu/terms-and-conditions/. Za spoločnosť Cinematik, s. r. o. budú vaše osobné údaje spracúvané výhradne poverenými zamestnancami.
 • Zasielanie newsletterov zabezpečuje The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA v zmysle zásad o ochrane osobných údajov, ktoré si môžete prečítať na stránke https://mailchimp.com/gdpr/. Za spoločnosť Cinematik, s. r. o. budú vaše osobné údaje spracúvané výhradne poverenými zamestnancami.
 • Prihlásenie filmu zabezpečuje Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland v zmysle zásad o ochrane osobných údajov, ktoré si môžete prečítať na stránke https://cloud.google.com/security/gdpr/. Za spoločnosť Cinematik, s. r. o. budú vaše osobné údaje spracúvané výhradne poverenými zamestnancami.
 • Web stránka je prevádzkovaná spoločnosťou Cinematik, s. r. o., umiestnená na serveroch spoločnosti WebSupport s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava. Údaje o IP adresách a cookies zbiera predovšetkým Google Tag Manager

AKÉ MÁTE PRÁVA?

Informujeme vás, že máte nasledujúce práva, ktorých podmienky sú stanovené v Nariadení ako aj v Zákone. Máte právo požadovať od Cinematiku prístup k Vašim osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Podrobnejšie sú tieto práva upravené v článkoch 15 až 23 Nariadenia ako aj nižšie v tejto informácii.

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Skutočnosť, či sú vaše osobné údaje spracúvané prostredníctvom týchto spracovateľských operácií si overte v príslušnej sekcii, podľa účelu spracúvania.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme. Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.